Anasayfa
 
  Üyelik Bilgileri
 
  Firma Ünvan :   
  Yetkili Kişi :
  Ad Soyad :   
  Kullanıcı Adı :   
  Şifre :   
  Şehir :   
  İlçe :
  Adres :  
  Posta Kodu :
  Telefon :
  Cep Telefonu :  
  Fax :
  Vergi Dairesi :  
  Vergi Numarası :  
  T.C. Kimlik No :
  E-Mail :   
 
 
SÖZLEŞME
1- SÖZLEŞMENİN KONUSU İş bu sözleşmenin konusu FİŞEK HIRDAVAT A.Ş.(Sözleşmenin devamında FİŞEK olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan elektronik ortamda (sanal ortamda) oluşturulan http://sanalpos.fisekhirdavat.com internet sayfasından BAYİ’ye verdiği şifre ve kullanıcı adı ile BAYİ’nin sisteme girerek Kredi Kartı Ödeme Talimatı vermesine ve Kredi Kartı bilgilerinin usulüne uygun olarak düzenlenip FİŞEK’e teslimine edilmesine ilişkin şartların ve tarafların bu doğrultudaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.
2- TELİF HAKKI BAYİ, elektronik ortamda (sanal ortamda) oluşturulan http://sanalpos.fisekhirdavat.com internet sayfasındaki her türlü telif haklarının ve tüm yetkilerin FİŞEK’e ait olduğunu kabul etmektedir.
3- BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAYİ, Kredi Kartı ile ödeme yapmadan önce aşağıdaki hususların uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
3.1. BAYİ http://sanalpos.fisekhirdavat.com internet sayfasındaki Kredi Kartı Ödeme Talimatını eksiksiz olarak doldurmak zorundadır.
3.2. BAYİ, Kartın hangi bankaya ait olduğunu tespit edecektir.
3.3. BAYİ, kartın üzerinde yazılı ad ve soyadı siteme girecek olup kartı kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığını ve kart sahibinin kimlik ve imza kontrolünü yapmalıdır.
3.4. BAYİ, kartın son kullanma tarihini/geçerlilik süresini tespit edecektir.
3.5. BAYİ, kartın arkasındaki CVC2 numaralarını alacaktır. (kredi kartının arkasında bulunan 16 haneli kart numarasından sonra gelen 3 haneli numarayı ifade eder)
3.6. BAYİ, ödeme yaparken kart hamilinin kendisinden başkası olması halinde kart hamilinin gerçek hamil olup olmadığını araştırmak, kartın fotokopisini, kart hamilinin nüfus cüzdan(ehliyet veya pasaport) suretini almak ve talep edilmesi halinde bunları FİŞEK’e bildirmek zorundadır.
3.7. BAYİ, 3. Şahıslara ait bir veya birden çok kredi kartı ile kredi kartı ödeme talimatını eksiksiz doldurup internet üzerinden ödeme talimatı vermesi halinde ödeme sonrasında sistemden işlemin onaylandığına dair düzenlenecek dekontun internetten çıktısını alarak kart hamiline/hamillerine el yazısı ile adını, soyadını ve herhangi bir itirazı olmadığını yazdırarak imzalattırmak ve bu imza ile kartın arkasındaki imzanın kontrolünü yapmak zorundadır. Ödeme yapılan kartın arkasındaki imza ile dekontun üzerindeki imzanın aynı olmaması halinde FİŞEK’i durumdan hemen haberdar ederek işlemin iptalini sağlayacaktır. Bu işlemlerin herhangi birinin eksik olması veya kart hamili tarafından herhangi bir sebeple FİŞEK’e itiraz edilmesi halinde FİŞEK söz konusu bedelin iade edilip edilmemesi hususunda tamamen serbest olup iadeye ilişkin takdir hakkını saklı tutmaktadır. Kredi kartından çekilen bedelin iade edilmesi halinde iade edilen toplam tutar, tüm ferileriyle birlikte BAYİ’nin cari hesabına eklenecek olup BAYİ böyle bir durumda tüm itiraz haklarından feragat ettiğini, itiraz etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
3.8. BAYİ, ödemeyi sonrasında aldığı ve kart hamilinin ıslak imzasını havi dekontun aslını ödeme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde FİŞEK’ teslim etmek zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde FİŞEK aleyhine doğabilecek her türlü zarar, tazminattan BAYİ sorumlu olduğunu gayrikabulurücu olarak kabul ve taahhüt eder.
3.9. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, kullanılan kart sahibinin itirazları neticesinde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sonuçtan BAYİ sorumludur.
3.10. BAYİ, şüpheli bir durum halinde kredi kartının bağlı bulunduğu Banka’nın Provizyon Merkezi ile görüşülerek işlemin uygunluğunu, kontrol etmekle yükümlüdür. BAYİ, her türlü şüpheli işlemi FİŞEK’e bildirmek zorundadır.
3.11. BAYİ, kredi kartı ödeme talimatı çerçevesinde doğabilecek her türlü usulsüz işlemlerden, sahte veya çalıntı kartlardan ve benzeri doğacak her türlü ihtilaftan dolayı, FİŞEK aleyhine doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan ve yüklenebilecek sorumluluktan FİŞEK’e sorumluluk atfedilmesi halinde müştereken ve müteselsilen sorumludur. BAYİ, meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyanın tamamını 24 saat içerisinde ödemeyi kabul beyan ve taahhüt etmektedir. FİŞEK, BAYİ’ye rücu ve diğer kanunlardan doğan tüm haklarını saklı tutmaktadır.
3.12. BAYİ, elektronik ortamda (sanal ortamda) gerçekleşen ödeme işlemlerinden tamamen sorumludur. BAYİ, 3. Şahıslara ait kredi kartı ile ödeme yapması halinde, BAYİ ile kart hamili arasında çıkabilecek ihtilaflarda FİŞEK‘in taraf olmadığını ve FİŞEK’ten her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bütün güvenlik uygulamalarına karşın herhangi bir sahte işlemin gerçekleşmesi, sahte işlem nedeniyle tahsilatın gerçekleştirilememesi, kredi kartı ödemesinin herhangi bir sebeple bloke edilmesi, bir Mahkeme kararı olsun ya da olmaksızın iadesi halinde FİŞEK‘in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bundan dolayı FİŞEK‘in uğrayacağı zararları karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.13. Kredi kartı ile ödemenin 3. Şahıslara ait kredi kartıyla yapılması halinde kredi kartı sahibi BAYİ’den mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek FİŞEK’e yazılı olarak itiraz etmesi halinde FİŞEK’in talep edilen miktarı iade etmesi için kesinleşmiş Mahkeme kararının getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde FİŞEK herhangi bir iade talebini kabul etmeyecektir. Kart sahibinin herhangi bir sebeple FİŞEK’e itirazda bulunması veya dava açması, şikayette bulunması halinde BAYİ itiraz veya dava konusu yapılmış tutarı ve fer’ilerini FİŞEK’e nakden ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. BAYİ, FİŞEK‘e karşı dava açılması halinde FİŞEK ile birlikte her türlü dayanışma içinde bulunmayı, elindeki belgeleri bildirmeyi ve FİŞEK’i bu talep ve davalardan derhal kurtarmayı kabul ve taahhüt etmektedir. Açılmış davalarda BAYİ davanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğinden bahisle bu yükümlülüğünü geciktiremez, 3.şahıslara iade yapılması talebinde bulunamaz.
4- ŞİFRE
4.1. BAYİ, Elektronik Ortamda (sanal ortamda) kredi kartı ile ödeme yapılmasına dair tüm işlemleri münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine FİŞEK tarafından verilen şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bunları herhangi bir 3. şahısa açıklamayacağını ve kullanımına izin vermeyeceğini, aksine devralınması halinde tüm doğabilecek tüm sonuçlardan tamamen kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.
4.2. FİŞEK, BAYİ’nin 3. ve 4. Maddede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bu sözleşmedeki düzenlemelere aykırı davranması halinde her hangi bir bildirimde bulunmaksızın BAYİ’in şifresini iptal edebilir ve sitemi kullanmasına son verebilir.
5- ELEKTRONİK ORTAMDAKİ (Sanal Ortamdaki) İŞLEMLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER BAYİ, kredi kartı ile ödeme yaparken bu sözleşmedeki hükümlerin yanı sıra BKM, Visa, Mastercard/Eurocard’ın gerek işbu sözleşmenin imzası esnasında yürürlükte bulunan gerekse bilahare yürürlüğe konacak Uygulama Kurallarına tabi olduğunu kabul eder.
6- GİZLİLİK /SIR SAKLAMA MÜKELLEFİYETİ BAYİ, gerek kart hamiline ait ve gerekse FİŞEK’in sunmuş olduğu sisteme ait her türlü bilgiyi gizlilik ilkeleri doğrultusunda muhafaza etmekle ve 3. Şahıslara açıklamamakla mükelleftir. Taraflar, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın, hakkında bildiği ya da çalışmaları sırasında öğrendiği, diğer tarafın veya bunun bir yan kuruluşunun veya bunların sahip veya yöneticilerinin işleri, hesapları, mali durumları, mesleki sırları, faaliyetleri , anlaşmaları, işleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir bilgiyi üçüncü kişilere açıklamamayı ve bunları bizzat dahi kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
7- TEBLİGAT Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ve beyan ederler. Yapılacak adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde, yukarıdaki adreslere Tebligat Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri tahtında yapılacak her türlü tebligat muteber addolunacağını ve yasal sonuçları ihtiva edeceğini kabul ve beyan ederler.
8- DİĞER HÜKÜMLER
8.1. FİŞEK ile BAYİ arasında bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda FİŞEK‘in defter, kayıt ve müstenidatları ile bilgisayar kayıtları yegane ve kesin delil teşkil edecektir. Bu sözleşmenin akdi ve uygulanması ile ilgili bilcümle vergi, resim ve harçlar BAYİ tarafından karşılanacaktır.
8.2. Sözleşmeye ve meri kanuna aykırı işlemler yapılması ve işbu sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemlerde BAYİ tarafından gerekli özen ve ihtimamın gösterilmemesi halinde BAYİ, FİŞEK’in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı karşılayacağını her hangi bir itiraz ileri sürmeksin kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.3. FİŞEK, işbu sözleşmeyi herhangi bir ihtarname göndermeksizin dilediği zamanda tek taraflı olarak fesih edebilir.
8.4. Sözleşmenin her ne sebeple olsun feshedilmesi halinde BAYİ tarafından taahhüt edilen ve zamana bağlı edimlerin tamamını havi (taksitler dahil) BAYİ’nin sorumluluğu taahhüt sonuna kadar devam edecektir.
8.5. İşbu sözleşmeden dolayı FİŞEK’in uğrayacağı her türlü zarardan, Tüzel kişiliğe sahip şirketlerde, şirket ortakları şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
8.6. İşbu sözleşmeden ve ticari alım satımla ilgili (kambiyo evrakları dahil) çıkabilecek ihtilaflarda Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 
 
 
                  
Teslimat ve Garanti| İade - İptal Koşulları| Gizlilik ve Güvenlik
Fişek Hırdavat Ticaret ve San. A.Ş.  |  © 2018 Fişek Yazılım